SOPJE

Osnovi podaci o općini Sopje

Prostor

Općina Sopje se nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Virovitičko-podravske Županije. Na istočnom dijelu graniči s Općinom Čađavica, na južnom dijelu gradom Slatinom, na zapadnom dijelu s dijelovima Općine Suhopolje i Gradina, a na sjevernom dijelu granica je međunarodna, omeđena prirodnom preprekom rijekom Dravom, a graniči sa Republikom Mađarskom.

Prema izvodu iz katastarskog operata ova općina ima ukupno 14.429 ha zemljišta od toga:

  • 11,292 ha je poljoprivredno zemljište, od čega je
  • 10,543 ha oranica i
  • 749 ha su šume, livade, pašnjaci.

Reljef

54Reljef je nizinski s nadmorskom visinom od 98-116 metara nadmorske visine, jedan dio pridravske ravnice i jedan dio otvorenog panonskog prostora. Područje se stepenasto spušta prema rijeci Dravi, koja dominira općinom kao glavni vodotok tog područja te vodotoci brdsko- ravničarskog sliva kanala poput kanala Čađavica i Županijskog kanala.

Gledano od juga prema sjeveru i od zapada prema istoku, krajobraz je ravničarski koji se gubi u nepreglednu panonsku nizinu ispresijecanu šumama i rječicama pritokama rijeke Drave, a gledano od sjevera prema jugu i od istoka prema zapadu krajobraz se uvelike ne mijenja jedino je omeđen u zadnjem djelu obroncima Papučke gore.

Klimatske prilike

Klimatsko područje u koje pripada i ovaj dio je istovjetan klimatskom djelu sjeverne Hrvatske ravničarskog djela. Zime su hladne i s oborinama, naročito u studenom, prosincu, siječnju i veljači, koje su potpomognute sjevernim ravničarskim vjetrovima, a ljetni period s toplim i relativno toplim mjesecima (proljeće i jesen) i prolaznim oborinama u obliku krupne kiše ili krupe (tuče). Temperature se u zimskim vremenima spuštaju i do -20°C, a u ljetnim mjesecima i do +40°C

Vegetacija

Sopje - reljefPodručje općine Sopje čine šume, livade i oranica (obradive površine). Tu postoje nizinske i dravske šume, u nizinskom dijelu prevladava hrast lužnjak i vrste topola kao plantažni nasadi. U dravskom dijelu šume ubrajamo autohtone vrste vrba, sloj šaša i šibljaka. Područje uz rijeku Dravu i njenih pritoka je specifična močvarna vegetacija gdje dominira trska. Agrarne površine pokrivaju približno 70 posto općine. Od kultura najznačajnije su žitarice i industrijsko bilje npr. duhan; voćnjaci i vinogradi su manje zastupljeni i u fazi su razvoja na našem području.

Fauna

srnjak 3Predstavnici faune ovog prostora pripadaju skupinama srednjoeuropske faune, ali i skupinama karakterističnim za južno-nizinski europski pojas, a djelom i za južno gorski-europski pojas faune.

Među brojnim predstavnicima europske faune, izdvajaju se fauna vodozemaca (zelena žaba, gatalinka, zelena i siva gubavica, običan vodenjak, pjegavi daždevnjak), gmazova (bjelouška, riđovka i u nizinskim i brdskim područjima). Po barama i močvarama živi barska kornjača.

Posebno je značajna i raznovrsna ornitofauna.

Osobito vrijedna područja močvarne ornitofaune su Predrijevačka i Sopjanska bara. Ove i brojne druge bare uz rijeku Dravu, značajne su za gniježđenje divljih pataka, gnjuraca, crne liske vodenih kokošica, trstenjaka.

Od grabljivaca na cijelom području dolazi škanjac mišar, kao i jastreb, iako rjeđe. Vrlo korisne na biocenom su sove (sovica šumska, sova močvarica, ćuk itd.).

U nizinskim i brdskim šumama od dupljašica javljaju se djetlovke: zelena žuna, mali i veliki djetao, a rijetka je crna žuna. Međutim, uslijed reduciranja šumskog fonda, ovaj ptičji fond je također reduciran.

Od rijetkih vrsta ptica, ovdje se mogu vidjeti lještarka i crna žuna.

Fauna sisavaca je također raznovrsna (rovke, jež, razne vrste šišmiša, tekunice, hrčak, lasica). Velika lasica je vrlo rijetka i primijeti se u području uz Sopjansku baru. Uz Dravu obitava i vidra, ali je to vrsta faune koja je jako prorijeđena.

U šumama, u nizinskim predjelima, obitava kuna zlatica i kuna bjelica, a na cijelom području rasprostranjena je visoka i niska divljač (srna, jelen, divlja svinja, lisica i zec).

Stanovništvo

Po broju stanovnika kao i po prostornom rasprostiranju općina Sopje je srednje veličine u okviru Virovitičko-podravske županije.

Prema poslijednjem popisu stanovništva koji je obavljen 2011.godine u Općini Sopje živjelo je 2320 stanovnika – 1147 muših osoba i  1173 ženske osobe.

Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivrednom proizvodnjom izuzev nekih pojedinaca koji imaju manju površinu obradivog zemljišta te su uključeni u sekundarne djelatnosti.Glavna biljna proizvodnja se zasniva na ratarskim kulturama s manjim površinama duhana i povrća.Stočarska proizvodnja je slabo razvijena i uglavnom se radi o proizvodnji za vlastite potrebe.