Produljenje roka za prijavu programa javnih potreba Općine Sopje

OPĆINA SOPJE

Kralja Tomislava 9,      33 525   Sopje

 

KLASA: 023-05/15-01/27

URBROJ: 2189/10-01-15-02

Sopje,  19.listopad 2015.

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 1/13) Općinsko vijeće Općine Sopje na svojoj 15. sjednici održanoj 19.10.2015. godine, donosi

O D L U K U

o produljenju roka za zaprimanje prijava

programa financiranja javnih potreba Općine Sopje

 

I

 

Općinsko vijeće Općine Sopje produljuje rok za zaprimanje prijava programa financiranja javnih potreba Općine Sopje do 15.studenog 2015.godine.

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u ”Službenom glasniku” Općine Sopje.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                                    Ivo    Horvat