Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sopje u 2019. godini

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 10/18) Odbor za dodjelu javnih priznanja, upućuje

J A V N I     P O Z I V za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sopje u 2019. godini

 I.

Upućuje se Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sopje u 2019. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 10/18) kao:

  1. Povelja o proglašenju počasnog građanina,
  2. Zlatna plaketa,
  3. Srebrna plaketa,
  4. Zahvalnica.

 II.

Počasnim građaninom Općine Sopje može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine, njenih odnosa s drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine ili pojedinih njenih djelatnosti. Počasnim građaninom Općine može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za razvoj Općine Sopje.

Zlatna plaketa Općine Sopje dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinose u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Općine Sopje. Pod kontinuiranim dugogodišnjim radom smatra se razdoblje od najmanje pet godina.

Srebrna plaketa Općine Sopje dodjeljuje se domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog općeg društvenog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Općine Sopje, za proteklo jednogodišnje razdoblje.

Zahvalnica se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za zasluge u oblastima društvenih i javnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Općine Sopje, posebice za provođenje pojedinačne akcije u oblastima socijalne skrbi, zaštite prirodnog okoliša, zdravstva, kulture, športa, pojedinim akcijama u okviru mjesnih odbora, humanitarnim akcijama te ostalom društvenom radu na volonterskoj osnovi.

III.

Pisane prijedloge za proglašenje počasnog građanina Općine mogu dati:

– Općinski načelnik

– radna tijela Općinskog vijeća

– najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća

– Vijeća mjesnih odbora s područja Općine Sopje

Inicijativu za dodjelu svih ostalih javnih priznanja Općine Sopje mogu dati:

– Općinski načelnik,

– radna tijela Općinskog vijeća,

– najmanje 5 vijećnika Općinskog

– Vijeće mjesnih odbora s područja Općine Sopje

– udruge građana sa područja Općine Sopje

– ustanove sa sjedištem na području Općine Sopje

– tvrtke sa sjedištem na području Općine Sopje

– druge fizičke i pravne osobe

IV.

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Sopje dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku najkasnije do 08. travnja 2019. godine  na adresu:

OPĆINA SOPJE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje

s naznakom “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

Prijedlozi koji se ne dostave unutar roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijedlozi moraju sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • životopis fizičke osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi za koju se podnosi prijedlog i za koje priznanje
  • obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnih priznanja
  • određenu dokumentaciju (npr. natjecateljski rezultati, obavljeni rad i slično).

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Sopje podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Obrazac – Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Sopje