Poziv na nadmetanje za postupak: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I MODERNIZACIJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Poziv na nadmetanje za postupak: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I MODERNIZACIJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  sadrži slijedeću dokumentaciju:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE centar 2016a

OpcinaSopje_Normalni poprečni profili

OpcinaSopje_Opći i posebni uvjeti ugovora o građenju

OpcinaSopje_Revizijska okna

OpcinaSopje_Uzdužni profil zacijevljenog kanala

SOPJE CESTA – građevinska situacija pdf

cesta_TROŠKOVNIK-sopje (bez cijena) v1

Natječaj je sukladno Zakonu o javnoj nabavi objavljen na stranicama 

 https://eojn.nn.hr/Oglasnik/