Upute za nabavu robe, usluga i radova

Općina Sopje kao naručitelj u postupku nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi objavila je

Uputa za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti