Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje

Na temelju članka 40. Statuta Općine Sopje ( Službeni glasnik broj 1/13) i Odluke o  načinu financiranja javnih potreba Općine Sopje  (Službeni glasnik općine Sopje br.2/15).,  Općinski načelnik Općine Sopje objavljuje

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2016. GODINU

I.

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasne i druge udruge s područja Općine, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Sopje za 2016. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Sopje za 2016. godinu.

 

II.

Ukupno planirana sredstva u Proračunu biti će definirana od strane Općinsko vijeća. Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva. Prijavu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže. Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe. Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Sopje.

 

III.

Prijave se dostavljaju na adresu Općine Sopje, Kralja Tomislava 9, 33523 Sopje u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA ZA 2015. – NE OTVARATI“ najkasnije do 10.listopada 2015. godine. Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijave, kao i prijave bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa.

 

IV.

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Sopje za 2015. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će se sukladno Kriterijima za izbor (Službeni glasnik općine Sopje br.2/15).

Odluka iz prethodnog stavka će se objaviti na internetskoj stranici Općine Sopje www.sopje.hr i na oglasnoj ploči Općine Sopje.

 

V.

Kriteriji za izbor programa i ocjenjivanje odrađeni su Opći kriteriji kojima će se vrednovati programi i projekti prijavljeni na natječaj jesu:

-kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,

-značaj programa za očuvanje baštine i identiteta te promociju Općine Sopje,

-povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe i projekte,

-primjena novih tehnologija i umrežavanje,

-neposredan rad s određenim skupinama građana,

-suradnja, koordinacija, partnerstvo i sudjelovanje s drugim subjektima na lokalnoj razini,

-uključenost volontera u rad,

-ekonomičnost programa,

-promicanje programa za djecu i mlade,

-prepoznatljivost te prihvaćenost programa i projekata u zajednici,

-sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,

-podrška drugih institucija u ostvarivanju programa,

-.financijska potpora iz drugih izvora.

 

 

VI.

Formalni uvjeti natječaja su, u pravilu, između ostalih i:

-da je prijava poslana u propisanom roku,

-da su prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar, što se dokazuje Izvatkom iz registra (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, Sudski registar) da su prijavitelji, ako su udruge, upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija (da imaju RNO broj),

-da su prijavitelji održavali redovite sastanke tijela što se dokazuje zapisnikom sa posljednje održane skupštine,

-da prijavitelji imaju Osobni identifikacijski broj,

-da su prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

-da prijavitelji vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i da su na vrijeme predali sva potrebna izvješća,

-da je prijava poslana na propisanim obrascima.

VII.

Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Sopje www.sopje.hr i na oglasnoj ploči Općine Sopje.

 

Načelnik :

Josip Granjaš

 

KLASA: 402-08/15-01/

URBROJ: 2189/10-04-15-01

Sopje, 02.rujan 2015.

 

Prilog:  PRIJAVNICA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA 2016