Prikupljanje ponuda za projektiranje kanalizacije Sopje s kolektorom

Općina Sopje  prikuplja ponude za izradu projektne dokumentacije- glavni i izvedbeni projekt- za kanalizacijski sustav naselja Sopje s kolektorom.
Za navedeni kanalizacijski sustav je urađen idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola.
U idejnom projektu je omogućena Faznost izgradnje kanalizacijskog sustava, te svaka faza predstavlja zasebnu tehnološku i funkcionalnu cjelinu, i puštanjem pojedine faze u pogon nadopunjuje se osnovni odvodni sustav.
Glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati slijedeće dijelove:
– Arhitektonski dio
– Građevinski dio
– Elektro dio
– Strojarski dio
– Elaborat zaštite na radu
– Elaborat zaštite od požara
– Projekt saobračajne regulacije
– Parcelacijski elaborat
Za kanalizacijsku mrežu naručitelj će osigurati geodetske podloge- (PGP) u elektroničkom obliku, idejni projekt u elektroničkom obliku i po potrebi geomehanički elaborat za lokaciju građevina.

Podaci o predviđenom kanalizacijskom sustavu:
-dužina kanalizacijske mreže:a) kolektorska mreža 9.725 m
b) sekundarna mreža 6.635 m
b) tlačna mreža 3.915 m
– crpne stanice ………………………………………..13 kom
– uređaj za pročišćavanje 1658 ES ………………… 1 kom
– ispust u Županijski kanal ..……………..……………. 1 kom

 

Kanalizacija Sopje – zahtjev za ponudu

ponudbenilist