Općina Sopje – uprava

OPĆINA SOPJE

sopje logo cut

Općina sopje je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Općina Sopje obuhvaća 9. naselja

 • Sopje – sjedište općine
 • Vaška
 • Novaki
 • Josipovo
 • Nova šarovka
 • Kapinci
 • Gornje predrijevo
 • Grabić 
 • Španat

Tijelo općine je Općinsko vijeće koje broji 13 članova plus jedan član, predstavnik nacionalnih manjina.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Sopje i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Općine Sopje.

Općinsko vijeće obavlja i poslove koji su zakonom i drugim propisima dani u nadležnosti općinskog vijeća:

 • donosi Statut općine,
 • donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 • donosi opće akte i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
 • donosi poslovnik o radu,
 • bira i razrješava potpredsjednike Općinskog vijeća postupku utvrđenom za njihov izbor,
 • osniva i bira članove radnih tijela,
 • imenuje i razrješava osobe određene zakonom, propisima i statutom,
 • uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • i druge poslove utvrđene statutom Općine Sopje.

Općina Sopje samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanja
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalne djelatnosti
 • brigu o djeci
 • socijalna skrb
 • primarna i zdravstvena zaštita
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kultura, tjelesna kultura i šport
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu.

Posao je organiziran preko Jedinstvenog upravnog odjela, koji je podijeljen po sljedećim strukturama u kojem je trenutno zaposleno 9 djelatnika:

 • pročelnik (općinski tajnik) VSS,
 • viši savjetnik VŠS,
 • referent za računovodstvo SSS dva djelatnika,
 • komunalne djelatnosti SSS dva djelatnika i jedan NKV djelatnik,
 • vanjski suradnik SSS,
 • spremačica NKV.

Planiranje i ostvarenje proračuna:

Temeljem smjernica Ministarstva financija utvrđuju se porezni prihodi. Prohodi koji su u direktnoj nadležnosti općine planiraju se temeljem priliva sredstva u proteklom razdoblju, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju temeljem već sklopljenih dugoročnih ugovora i aktivnosti vezane za plan upravljanja imovine. Analitičke stavke vezane za rashodovnu stranu planiraju se temeljem plana rada upravnog odjela.

Način donošenja odluka:

Odluke koje se donose u Općini Sopje kao jedinici lokalne samouprave mogu se podijeliti u nekoliko segmenata, ovisno o razini donošenja te zakonskim i drugim propisima o ovlastima donošenja pojedinih odluka. Odluke se mogu podijeliti na dvije osnovne grupe a to su odluke kao opći akti i odluke kao pojedinačni akti. Odluke kao opći akti koje imaju najveći značaj za Općinu Sopje kao jedinicu lokalne samouprave donose se na razini Općinskog vijeća, kao lokalnog parlamenta to su uglavnom odluke koje imaju uporište odnosno temelj u zakonima i rjeđe podtzakonskim propisima.

Takovim odlukama Općinsko vijeće rješava općenito problematiku u svezi sa komunalnom djelatnošću, određenim gospodarskim djelatnostima, društvenim djelatnostima i svim ostalim djelatnostima i poslovima za koje je prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovlašten. Takove odluke imaju uglavnom i neposredan značaj prema pravnim i fizičkim osobama u smislu određenih obveza (općinskih porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, i dr.)

Druga razina donošenja odluka kao općih akata odnosi se na upravni odjel Općine Sopje, kao upravno tijelo, a takovi opći akti se uglavnom odnose na rad i funkcioniranje lokalne uprave odnosno njenih službenika i namještenika.

Na konstituirajučoj sjednici Općinskog vijeća utvrđene su komisije i povjerenstva koje su radno tijelo Općinskog vijeća, izrađuju prednacrt općeg akta u skladu sa određenim zakonskim i drugim propisima te ga prosljeđuje na prethodnu proceduru upravnom odjelu i Općinskom vijeću. Na temelju te procedure, upravni odjel izrađuje nacrt odluke kao općeg akta prosljeđuje ga na raspravu i donošenje odluka kao opći akt Općinskom vijeću. Nakon donošenja odluke, ista se objavljuje u Službenom glasniku Općine Sopje i dostavlja svim nadležnim izvršiteljima.

Nazad …